Why Do We Need to Learn This?

“การเรียนรู้สิ่งใดก็ตามทำให้ระยะทางระหว่างความล้มเหลว และความสำเร็จสั้นลงเสมอ”
น.สพ. ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์

All Course